Bezoek ons
Kleindorp 15, Merselo

 

Maak een afspraak
06 34029938

 

Stuur een bericht
info@he-tu.nl

 

Onze openingstijden
Ma - Vr: 09:00 - 17:00

 

Algemene voorwaarden

Huisregels

De huisregels zijn er om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden om een veilige en prettige omgeving te creëren.

Algemeen

 • Cliënten en therapeut dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Behandeling

 • De werkwijze en het behandelplan van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Ais er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeuten kunnen beoordelen of cliënt behandeld kan worden.
 • Als de cliënt bezwaar heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt in het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeuten en de cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De therapeuten, en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en de therapeuten naar een oplossing gezocht worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en worden niet met derden besproken.


Klachten

De praktijk doet haar best best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. De praktijk streeft naar duidelijke informatie en goede communicatie met haar cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat cliënt teleurgesteld is of niet tevreden. Als dat het geval is, dient cliënt hierover contact op te nemen. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan de onvrede worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan wat bij de praktijk niet bekend was, en dat horen wij dan graag, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Als cliënt er in een gesprek niet uitkomt en de onvrede blijft bestaan dan kan cliënt een klacht indienen conform de richtlijnen vastgelegd in de wet WKKGZ.


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de therapeuten. Afspraken voor een consult die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 2 werkdagen van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig annuleren behouden de therapeuten zich het recht om de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De factuur dient per direct te worden voldaan.

Blijft betaling uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eerstvolgende dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.